Arabix Algemene Voorwaarden

Algemeen

 

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 januari 2015 op alle lessen, cursussen en trainingen aangeboden door Arabix, gevestigd aan de Savornin Lohmanlaan 66 te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02093391.

 

Groepscursussen

 

2.     Een groepscursus is een serie lessen met een door Arabix vastgesteld programma en door Arabix vastgestelde data, zoals vermeld op de website van Arabix, en open voor deelname door personen vanaf 15 jaar oud.

 

3.     Arabix kan deelnemers aan een groepscursus weigeren op basis van:

a.    Niet nagekomen betalingsverplichtingen tegenover Arabix.

b.    Onvoldoende beheersing van het Arabisch, het Nederlands of andere relevante vaardigheden om op het niveau van de groepscursus aan de cursusactiviteiten deel te kunnen nemen.

 

4.    Inschrijving voor een groepscursus vindt plaats door toezending aan Arabix (via de website, schriftelijk of per e-mail) van de naam en startdatum van de groepscursus waarvoor de aankomend cursist zich wil inschrijven en de contactgegevens van de aankomend cursist.

 

5.     Een persoon die zich heeft ingeschreven voor een groepscursus dient binnen tien dagen na bevestiging van de inschrijving door Arabix een aanbetaling te doen van € 50 voor de betreffende cursus.

 

6.     Een inschrijving is pas voltooid als de inschrijving door Arabix schriftelijk/per e-mail is bevestigd en Arabix de aanbetaling op het cursusgeld heeft ontvangen.

 

7.     Het volledige cursusgeld dient door Arabix ontvangen te zijn uiterlijk tien dagen na de eerste bijeenkomst van de cursus.

 

8.     Een persoon die zich heeft ingeschreven voor een groepscursus kan de inschrijving tot 14 dagen voor aanvang van de groepscursus uitsluitend schriftelijk/per e-mail kosteloos annuleren. De door Arabix ontvangen aanbetaling op het cursusgeld en een eventueel ontvangen resterend deel van het cursusgeld worden door Arabix gerestitueerd.

 

9.     Wanneer een persoon die zich heeft ingeschreven voor een groepscursus afziet van deelname aan de cursus op een moment later dan 14 dagen voor aanvang van de cursus maar eerder dan 10 dagen na aanvang van de cursus, dan hoeft de betreffende persoon uitsluitend de aanbetaling op het cursusgeld te betalen. Een eventueel ontvangen resterend deel van het cursusgeld wordt door Arabix gerestitueerd.

 

10.  Wanneer een persoon die zich heeft ingeschreven voor een groepscursus afziet van deelname aan de cursus op een moment later dan 10 dagen na aanvang van de cursus, dan is de betreffende persoon het volledige cursusgeld verschuldigd.

 

11.  Een ingeschreven cursist die voldaan heeft aan de betalingsverplichtingen zoals vermeld in deze voorwaarden heeft recht op deelname aan de cursus zoals beschreven op de website van Arabix en de bij aanvang uitgereikte cursusvoorwaarden. Het recht op deelname aan de cursus geldt uitsluitend voor de bij inschrijving opgegeven persoon en kan niet zonder schriftelijke toestemming van Arabix worden overgedragen aan een andere persoon.

 

12.  Wanneer een cursist één of meerdere bijeenkomsten van de groepscursus niet aanwezig kan zijn, dan is het niet mogelijk voor deze bijeenkomsten een restitutie te ontvangen.

 

13.  Wanneer een cursist één of meerdere bijeenkomsten van de groepscursus niet aanwezig kan zijn, dan is het niet mogelijk deze bijeenkomsten te verplaatsen naar een andere dag of tijd.

 

14.  Wanneer de docent van een groepscursus één bijeenkomst van de groepscursus niet aanwezig kan zijn, dan komt deze bijeenkomst te vervallen en wordt er een extra bijeenkomst gehouden op de reservedatum zoals vermeld op de website van Arabix en in de cursusinformatie die cursist bij de bevestiging van de inschrijving heeft ontvangen.

 

15.  Wanneer de docent van een groepscursus meer dan één bijeenkomst van de groepscursus niet aanwezig kan zijn, dan komen deze bijeenkomsten te vervallen. Ter compensatie van de eerste vervallen bijeenkomst wordt er een extra bijeenkomst gehouden op de reservedatum zoals vermeld op de website van Arabix en in de cursusinformatie die cursist bij de bevestiging van de inschrijving heeft ontvangen. Ter compensatie van de overige vervallen bijeenkomsten wordt een evenredig deel van het cursusgeld aan de cursisten gerestitueerd.

 

Privécursussen/privéles

 

16. Privéles wordt door Arabix uitsluitend aangeboden in de vorm van een privécursus.

 

17.  Een privécursus is een serie lessen in opdracht van een opdrachtgever, waaraan uitsluitend de opdrachtgever en/of door de opdrachtgever aangewezen derden deelnemen. Het recht op deelname aan de cursus geldt uitsluitend voor de bij aanvang van de cursus overeengekomen deelnemer(s) en kan niet zonder schriftelijke toestemming van Arabix worden overgedragen aan (een) andere perso(o)n(en).

 

18.  Een opdrachtgever is altijd één persoon of rechtspersoon, ook wanneer er meerdere cursusdeelnemers zijn.

 

19.  Een (al dan niet online-) bijeenkomst van een privécursus wordt een privéles genoemd.

 

20.  Een privécursus bestaat uit tenminste vier privélessen.

 

21. Een privéles heeft een minimale duur van 1 uur.

 

22.  Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van een privécursus komen Arabix en de opdrachtgever de volgende zaken schriftelijk/per e-mail overeen:

a.     De inhoud van de cursus.

b.   De deelnemer(s) van de cursus.

c.     De data, aanvangstijden en duur van de bijeenkomsten van de cursus, hier verder ‘privélessen’ te noemen.

d.    Kosten en eventuele bijkomende kosten van de cursus.

 

23.  De betaling van de privélessen dient te worden voldaan voorafgaand aan de lessen door het aanschaffen van een leskaart door de opdrachtgever. De leskaart bevat een tegoed van 4, 8 of 12 lessen. Na uitvoering van een les wordt het tegoed op de leskaart verminderd met één les. De leskaart is in bezit bij Arabix en wordt beheerd door Arabix, maar kan door de opdrachtgever worden ingezien. Een eventueel tegoed op de leskaart na beëindiging van een cursus wordt door Arabix gerestitueerd.

 

24.  De opdrachtgever kan een privéles annuleren of verplaatsen door Arabix uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de oorspronkelijke privéles schriftelijk/per e-mail op de hoogte te stellen van de wens tot annuleren dan wel verplaatsen. Een eventuele nieuwe lesafspraak geldt pas na schriftelijke bevestiging door Arabix.

 

25.  Cursisten anders dan de opdrachtgever kunnen geen privélessen annuleren of verplaatsen.

 

26. Arabix kan in geval van ziekte van de docent of een situatie van overmacht te allen tijde een privéles annuleren.

 

27. Het cursusgeld van lessen die overeenkomstig het bepaalde in punt 24 en 26 zijn geannuleerd wordt door Arabix gerestitueerd.

 

28. Arabix behoudt zich het recht voor een privécursus te annuleren of voortijdig te beëindigen wanneer een opdrachtgever of cursist zich niet houdt aan de algemene voorwaarden.

 

29.  Cursisten die online-privéles volgen dienen ervoor zorg te dragen dat zij:

a.    tijdens de lessen beschikken over een goede internetverbinding, een deugdelijke computer of tablet, welke aan hedendaagse standaarden voor internetgebruik voldoet en beschikt over een microfoon en webcam;

b.    op hun computer beschikken over de meest recente versie van Skype en een geldige Skype-account;

c.     op afgesproken lestijden online en beschikbaar zijn op Skype.